Valvonta

Rakennustyön työmaavalvonnalla on suuri merkitys rakennusurakan onnistumisen kannalta. Valvojan vainnassa kannattaakin olla huolellinen ja valita valvoja heti rakennushankkeen alkumetreillä. Hyvä valvoja on rakennushankkeessa korvaamaton osapuoli, toimien linkkinä rakennuttajan ja rakentajien välillä.Työmaavalvojan tärkein tehtävä on valvoa ja edistää asiakkaan edun toteutumista työmaalla. Työmaavalvoja toimiikin työmaalla rakennuttajan edustajana, joka laadullisen ja taloudellisen valvonnan lisäksi raportoi rakennuttajalle mahdollisista ongelmista ja riskitekijöistä työsuorituksessa.

Rakennustyön valvonta koko rakennusprojetin alusta loppuun on tärkeää, aikataulussa pysymisen ja laadun tarkkailun vuoksi. Rakennustyön valvonnalla varmistetaan urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus ja ennaltaehkäistään mahdollisten rakennusvirheiden syntymistä. Rakennustyön valvoja toimii tilaajan edustajana, huolehtien siitä, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Rakennuttajan ja urakoitsijan välisen urakkasopimuksen yhteistoiminnallisen luonteen vuoksi työmaavalvojan velvollisuudet ja tehtävät perustuvat pitkälti tiedonanto- ja myötävaikutusvelvollisuuteen. Valvoja on tilaajan edustajana velvollinen huomauttamaan urakoitsijaa havaitsemastaan virheestä tai riskitekijästä sekä edistämään parhaansa mukaan urakoitsijan mahdollisuuksia täyttää sopimusvelvoitteensa. Valvonta ei kuitenkaan ole ainoastaan tarkastusluonteinen toimi, jossa pääpaino on virheiden ja puutteiden etsimisellä. Valvonta toimii myös ennaltaehkäisevänä ja urakoitsijan toimintaa ohjaavana tehtävänä. Asianmukainen ja toimiva valvonta edellyttää systemaattista ja suunniteltua toimintaa, jossa keskeisenä työkaluna toimii valvontasuunnitelma.

Rakennustyön valvonta pitää sisällään säännölliset työmaakäynnit

Rakennustyön valvonnan yksi keskeisimmistä tehtävistä on säännölliset työmaakäynnit. Valvontakäynneillä rakennustyön valvoja tekee tarkastuksia, havaintoja ja huomioita työmaalla ja pysyy ajan tasalla rakennustyön etenemisestä sekä aikataulussa pysymisestä. Valvoja ilmoittaa havainnoistaan ja mahdollisista puutteista urakoitsijalle, ehkäisten näin mahdollisten virheiden syntyminen ajoissa, ilman että siitä aiheutuu lisäkustannuksia. Rakennustyön valvoja seuraa lisäksi työturvallisuutta rakennustyömaalla, rakennustyön kustannuksia sekä tehdyn työn laatua.

Rakennustyön valvonta kestää koko rakennusprojetin ajan, alkaen aloituskokouksesta ja päättyen rakennuksen vastaanottoon sekä taloudelliseen loppuselvitykseen. Valvoja pitää rakennuttajan tietoisena sekä työmaan edistymisestä, että muista merkityksellisistä tapahtumista, koko rakennusprojektin ajan. Rakennustyön valvoja dokumentoi kaikki vaiheet, jotta valvonnan asiakirjoihin voidaan palata tarvittaessa myös myöhemmässä vaiheessa, rakennustyön päätyttyä. Valvonta-aineistona ovat rakennustyön suunnitelmat, työselitykset, urakkasopimukset sekä muut rakennushankkeen aikana laaditut asiakirjat. Rakennustyön valvonta pitää sisällään teknisen, taloudellisen, ja ajallisen valvonnan rakennustyömaalla. Rakennustyön tekninen valvonta kohdistuu kaikkeen urakoitsijan toimintaan työmaalla. Työmaavalvonnalla pyritään mahdollisimman kattavaan ja ennakoivaan toimintaan asiakkaan edun mukaisesti.

Työmaavalvojan pätevyyden toteaa Fise Oy, joka ylläpitää rekisteriä pätevistä valvojista >